☆ပုံမှန်သုံးစကား     A/V/N-아/어요

1. A/V-아요 = အဆုံးသတ်စာလုံးသည် နှင့် ဖြစ်လျှင်

– အဆုံးသတ္စာလုံး ㅏဆို လွ်င္ ,

   (. 가다 – 가요၊ 자다 – 자요၊만나다 — 만나요 = တွေ့ဆုံသည်   끝나다 — 끝나요            ပြီးဆုံးသည် )

– အဆုံးသတ်စာလုံး ㅗဆိုလျှင်, ㅗ + ㅏပေါင်းပေးရမည် = ㅘ 

     (  오다 — 와요 ; 보다 — 봐요)

– အသတ်စာလုံးပါခဲ့မည်ဆိုလျှင် ㅏ သို့မဟုတ် ㅗ ပေါင်းရမည်။

     ( 앉다 — 앉아요 = ထိုင်သည် ;    받다 — 받아요 = လက်ခံသည် ; 살다 — 살아요)

2. A/V-어요 = နှင့် နှင့်ဆုံးသော စာလုံးမဟုတ်ခဲ့လျှင်

ㅏ နှင့်ㅗ နှင့် ဆုံးတာမဟုတ်လျှင်ㅓပေါင်းရမည်

    ( 읽다 — 읽어요 = ဖတ္သည္ ; 먹다 — 먹어요 = စားသည္ )

– သရအဆုံးသတ်စာလုံးဖြစ်လျှင် ㅐ, ㅓ, သို့မဟုတ် ㅕ , ㅓဆိုလျှင် -어 ကိုဖြုတ်ရမည်။

   (보내다 — 보내요 = ပို့သည် ; 서다 — 서요 = ရပ်သည် ; 켜다 — 켜요 = ဖွင့်သည်)

– သရအဆုံးသတ်စာလုံး ㅜဖြစ်လျှင်, ㅜ+ㅓပေါင်းရမည် = ㅝ

   ( 배우다 — 배워요 = သင်ယူသည် ; 주다 — 줘요 = ပေးသည် ; 바꾸다 — 바꿔요 =  လဲလှယ်သည်)

– အဆုံးသတ်စာလုံး ㅣဆိုလျှင်,ㅣ+ㅓပေါင်းရမည် = ㅕ

   ( 마시다 — 마셔요 = သောက်သည်; 기다리다 — 기다려요 = စောင့်သည် ; 헤어지다 —  헤어져요 = လမ်းခွဲသည် )

3. N-하다 ဆိုလျှင် 해요.

   ( 말하다 — 말해요 = စကားပြောသည် ; 공부하다 — 공부해요 = စာလုပ်သည် ; 일하다 —   일해요 = အလုပ်လုပ်သည် ; 여행하다 — 여행해요 = ခရီးသွားသည်)

4. N-예요 = အသတ်မပါလျှင်

   (e.g 사과 — 사과예요 = ပန်းသီး ; 어머니 — 어머이예요 = အမေ ; 시계 — 시계예요 = နာရီ)

5. N-이에요 = အသတ်ပါလျှင်

 (e.g 책 — 책이에요 = စာအုပ် ; 선생님 — 선생님이에요 = ဆရာမ ; 학생 — 학생이에요 = ကျောင်းသား)

앉다 — 앉아요 = ထိုင္သည္

살다 — 살아요 = နေသည်

만나다 — 만나요 = တွေ့သည်

기다리다 — 기다려요 = စောင့်သည်

보내다 — 보내요 = ပို႕သည္

보다 — 봐요 = ကြည့်သည်

바꾸다 — 바꿔요 = ပြောင်းသည်

먹다 — 먹어요 = စားသည္

운동하다 — 운동해요 = လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သည်

전화하다 — 전화해요 = ဖုန်းဆက်သည်

숙제하다 — 숙제하다 = အိမ္စာလုပ္သည္

마시다 — 마셔요 = သောက်သည်

의자  — 의자예요 = ကုလားထုိင္

빵 — 빵이에요 = ပေါင်မုန့်

우유 — 우유예요 = ႏြားနို႕

1.지금 뭐 해요?  – 한국어를 공부해요.

အခု ဘာလုပ်နေပါသလဲ. – ကိုရီးယားစာ လေ့လာနေပါတယ်။

2. 언제 점심을 먹어요? – 보통 12시에 점심을 먹어요.

နေလည်စာ ဘယ်အချိန်စားလဲ…- ပုံမှန် ၁၂ နာရီမှာ စားပါတယ်။

3. 저는 아침마다 달리기를 해요.

ကျွန်တော် မနက်တိုင်းပြေးပါတယ်။

4. 이거 무엇어요?  – 한국어 책이에요.

ဒါ ဘာလဲ…. ကိုရီးယား စာအုပ္ပါ။

5. 몇 시예요? – 10시 30분이에요.

ဘယ္ႏွစ္နာရီလဲ……၁၀နာရီ ၃၀မိနစ္ပါ။

Past and Past Perfect Tense in Korean = A/V-/었어요 and A/V-/었었어요.

Past Tense = A/V-/었어요.

-ㅏ ,ㅗဆိုလ်ွင္ = A/V-았어요

– ㅏ ,ㅗမဟုတ္ဘဲ က်န္တာဆိုလွ်င္= A/V-었어요.

-하다 ဆိုလ်ွင္  했어요.

앉다 — 앉았어요  ; 보다 — 봤어요

만나다 — 만났어요; 닫다 — 닫았어요

팔다 — 팔았어요; *모르다 — 몰랐어요

먹다 — 먹었어요; 씻다 — 씻었어요

*쓰다 — 썼어요; 있다 — 있었어요

열다 — 열었어요; *부르다 — 불렀어요

공부하다 — 공부했어요

청소하다 — 청소했어요

입학하다 — 입학했어요

운동하다 — 운동했어요

ဥပမာများ

1. 어제 뭐 했어요? – 한국어를 공부했어요.

မနေ့က ဘာလုပ်ခဲ့လဲ ..  ကိုရီးယားစကားလေ့လာခဲ့တယ်

2. 주말에 뭐 했어요? – 운동했어요.

ပိတ်ရက်မှာ ဘာလုပ်ခဲ့လဲ…. အားကစားလုပ်ခဲ့တယ်။

3. 일요일에 친구를 만났어요? – 네, 만났어요.

တနင်္ဂနွေနေ့က သူငယ်ချင်းကိုတွေ့ခဲ့လား….ဟုတ်ကဲ့ တွေ့ခဲ့ပါတယ်။

4. 2017년 07월 08일에태어났어요.

၂၀၁၇ခုနှစ်၊၇ လပိုင်း၊၈ ရက်နေ့မှာ မွေးခဲ့ပါတယ်။

Past Perfect Tense = A/V-/었었어요.

– အတိတ်မှာ ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီး ယခုနှင့်လုံးဝမဆိုင်တော့တဲ့အခါ အသုံးပြုရမည်။

-ㅏ ,ㅗဆိုလ်ွင္ = A/V-았어요

– ㅏ ,ㅗမဟုတ္ဘဲ က်န္တာဆိုလွ်င္= A/V-었었어요.

–  하다 ဆိုလ်ွင္   했었어요.

살다 – 살았었어요   ; 가다 — 갔었어요

사다 – 샀었어요       ; 배우다 — 배웠었어요

많다 – 많았었어요    ; 싸다 — 쌌었어요

읽다 – 읽었었어요    ; *듣다 — 들었었어요

먹다 – 먹었었어요    ; 길다 = 길었었어요

일하다 – 일했었어요 ; 친절하다 — 친절했었어요

ဥပမာများ

1. 미국에 갔었어요.

    အမေရိကားကို သွားခဲ့ပြီးပြီ။

2. 중국에서 살았어요.

    တရုတ်မှာ နေခဲ့ဖူးတယ်။

3. 요즘 바다에 사람이 없어요.

– 여름에는 사람이 많았어요.

   အခုတလော ကမ်းခြေမှာ လူသိပ်မရှိဘူး။

   နွေရာသီမှာတော့ လူအရမ်းများခဲ့တယ်။

4. 서울에서 5년 동안 살았었어요.

   ကိုရီးယားမှာ ၅နှစ်နေခဲ့တယ်။

5. 안나 씨는 머리가 길었었어요.

   အန်နာက ဆံပင်အရှည်ထားခဲ့ဖူးတယ်။

Future and Progressive Tense in Korean = V-() 거예요 and V- 있다

အနာဂါတ်ကာလအပြောပုံစံ = A/V-() 거예요.

အသတ္မပါလွ်င္ = V-  거예요

အသတ္ပါလွ်င္ = V- 거예요.

보다 거예요          ; 가다 거예요

만나다만날 거예요   ; 주다 = 거예요

*살다 거예요       ; *만들다만들 거예요

먹다먹을 거예요     ; 씻다씻을 거예요

받다받을 거예요     ; 있다있을 거예요

*듣다들을 거예요   ; *붓다부을 거예요

공부하다공부할 거예요

청소하다청소할 거예요

운동하다운동할 거예요

ဥပမာများ

1. 1 후에 차를 거예요.

နောက်တစ်နှစ်ဆို ကားဝယ်တော့မယ်။

2. 주말에 축구를 거예요.

ပိတ်ရက်ကျရင် ဘောလုံးကစားမယ်။

3. 언제 고향에 돌아갈 거예요?

내년에 돌아갈 거예요.

   ဘယ်တော့နယ်ကို ပြန်မှာလဲ။

   နောက်နှစ်ကျရင်ပြန်မယ်။

4. 주말에 거예요?

–  과학공원에 거예요.

ပိတ်ရက်ကျရင် ဘာလုပ်မှာလဲ။

– သိပ္ပံအားကစားကွင်းကို သွားမယ်။

5. 이번 토요일에 고등학교 친구를 만날 거예요.

ဒီတပါတ် စနေမှာ အထက်တန်းတုန်းက သူငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့မယ်။

Progressive Tense = V- 있다.လုပ်နေသည်။

Tense:

– ပစုပါန္ကာလ= V- 있다

– အတိတ္ကာလ = V- 있었다.

사다사고 있다  ; 가다가고 있다

보다보고 있다; 배우다배우고 있다

만나다만나고 있다; 기다리다기다리고 있다

살다살고 있다; 숙제하다숙제하고 있다

읽다읽고 있었다     ; 찾다 = 찾고 있었다

먹다먹고 있었다     ; 일하다일하고 있었다

샤워하다샤워하고 있었다

ဥပမာများ

1. 안나 씨가 지금 집에 가고 있어요.

အန်နာက အခုအိမ်ကိုသွားနေတယ်။

2. 어제 친구가 토니 씨한테 전화했어요. 그때 토니 씨는 자고 있었어요.

မနေ့က သူငယ်ချင်းက တိုနီဆီကို ဖုန်းဆက်ခဲ့တယ်။ အဲ့အချိန်မှာ တိုနီက အိပ်ပျော်နေခဲ့တယ်။

3. 지금 어디에서 살고 있어요?

– 대전에서 살고 있어요.

အခု ဘယ်မှာနေလဲ။

– ဒယ်ဂျုံးမှာနေပါတယ်။

4. 마리 , 지금 백화점에 같이 가요.

미안해요. 지금 숙제하고 있어요.

မေရီ အခုကုန်တိုက်ကို တူတူသွားရအောင်။

အားနာပါတယ်။ အခု အိမ်စာလုပ်နေပါတယ်။

5. 요즘 해요?

한국어를 공부하고 있어요.

အခုတလော ဘာလုပ်နေလဲ။

– ကိုရီးယားစာသင်နေပါတယ်။

6. 무엇을 찾고 있었어요?

안경을 찾고 있었어요.

ဘာရှာနေတာလဲ။– မျက်မှန်ရှာနေတာပါ။